CÁC CỰU LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

Thầy Nguyễn Văn A

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn B

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn C

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn D

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn E

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn F

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …

 

 

Thầy Nguyễn Văn G

+ Ngày sinh: 02/11/1956

+ Nơi ở hiện nay: ….

+ Giảng dạy môn: ….

+ Quá trình công tác:

– Từ năm … đến năm …, nhiệm vụ: …

+ Các kết quả nổi bật trong công tác: …