STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 Nguyễn Thị Kiều Hoa
Điện thoai: 0973.553.268
Email: kieuhoadtnt@gmail.com
Bí thư Chi bộ

Hiệu trưởng

Nguyễn Kiều Hoa
2 Nguyễn Cảnh Lợi
Điện thoại: 0912.583.111
Email: nguyencanhloi.ch14@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Cảnh Lợi
3 Phan Đình Trường
Điện thoai: 0978.978.432
Email:truongpd1975@gmail.com
Phó hiệu trưởng Phan Đình Trường
4 Nguyễn Đức An
Điện thoai: 0919.561.056
Email: nguyenducanpht70@gmail.com
Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức An